ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN AUTORIJSCHOOL LIVE2DRIVE.

ALGEMEEN
1.In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen verkeersschool en leerling overeenkomen. De
Algemene lesvoorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst. De lesovereenkomst zal schriftelijk worden
aangegaan.
Artikel 1 – Verplichtingen verkeersschool
De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:
1 dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
2 dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
3 dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de
voortgang in relatie tot de exameneisen;
4 dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de verkeersschool – onder
voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is
ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of
het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling
is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het
onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;
5 dat de leerling, die via de verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is
opgeroepen door het CBR, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde
lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
6 dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven
van rijles;
7 dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt tegen aansprakelijkheid van de
verkeersschool jegens de leerling; tot het maximale bedrag wat de verzekering bied.
8 de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze
van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het
doen van een onderzoek;
9 de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
10 de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van
motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.
Artikel 2 – Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:
1 zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de verkeersschool wordt een wachttijd van 15
minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs
te voldoen;
2 de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de in de rijlesplanner afgesproken tijd.
Zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient telefonisch te worden
gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder
wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige
ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens
het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de
1e en 2e graad;
3 alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4 bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader
Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te
overleggen;
5 eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de
bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt
aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken,
kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
6 de verkeersschool met DigiD te machtigen, zodat de verkeersschool het examen kan aanvragen. De verkeersschool kan
er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien de leerling de machtiging achterwege laat;
7 te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling
nalaat dit te vermelden, kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld.
8 Het is niet mogelijk als je praktijkles hebt bij een andere rijschool zonder overleg met jouw rijschool theorieles te volgen bij
Live2drive.
Artikel 3 – Betaling
1 De verkeersschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling
dient deze kosten voor aanvang van de eerste les per bank te voldoen, tenzij de verkeersschool anders overeenkomt.
2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld, de kosten, verbonden aan de
individueel of in groepsverband te volgen theorielessen en de kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander
lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen via bankoverschrijving met inachtneming van de geldende
betalingstermijn plaatsvinden. Deze termijnen worden door de verkeersschoolhouder vastgelegd.
3 De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien
sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van
examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke
bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4 Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de verkeersschool de vordering ter incasso
uit handen geven aan een derde. Alsdan is de verkeersschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te
verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke
kosten zijn alle kosten die aan de verkeersschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders
en ieder ander van wie de verkeersschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform (WIK) de wet incassokosten met een minimum van € 40,- van het
verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de verkeersschool minder schade lijdt.
5 Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool gerechtigd tot opzegging van
de overeenkomst over te gaan dan wel gerechtigd de lessen op te schorten wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is
gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn
te zijn. De verkeersschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets),
verder te noemen: het onderzoek
1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het
onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) via bank
aan de verkeersschool te worden voldaan.
2 Veertien dagen na de datum van machtiging van de lesovereenkomst middels DigiD en betaling van de aanvraag van het
onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de verkeersschool waaruit
blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR of het BNOR is ingediend.
3 Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten
is aan de verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, zijn de kosten voor
aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
4 Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het
onderzoek aan de verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor
rekening van de verkeersschool.
5 De verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorieen praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke
specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een
door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.
Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid
1 Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang
laat vinden, kan de verkeersschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld
onderzoek.
2 Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat: sprake is van een dringende
reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2; het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter
beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
3 het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van
het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de
verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst.
De verkeersschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
4 In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de verkeersschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw
onderzoek wil aanvragen, een gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft
van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.
Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst
1 Indien er bij beëindigen van de overeenkomst sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling geen recht
op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, tenzij schriftelijk door de verkeersschoolhouder anders is
overeengekomen. Wel zullen er administratieve kosten voor het annuleren in rekening worden gebracht een bedrag groot
( 35,- euro ).
2 Indien er bij beëindigen of afronding van de opleiding nog theorie-uren over zijn vindt er geen restitutie plaats.
Artikel 7 – Vrijwaring
1 De verkeersschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft
gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede
tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling,
alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid
kunnen beïnvloeden.
2 Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd
motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is,
vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede
alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
Artikel 8 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de verkeersschool
verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de
verkeersschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling
nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.